събота , 25 май 2024

Ето какви решения ще взима служебното правителство утре

Служебното правителство ще проведе редовно заседание в сряда, 21 декември, от 13 часа.

Това съобщиха от правителствената информационна служба. Заседанието ще протече при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 150-АТА ГОДИШНИНА ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ.

Внася: министърът на културата

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ПРЕЗ 2021 Г.

Внася: министър-председателят 

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПИСЪК НА КЛЮЧОВИ ИНДУСТРИАЛНИ ПАРКОВЕ СЪС СТРАТЕГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА БАЛАНСИРАНОТО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА.

Внасят: министърът на икономиката и индустрията; министърът на регионалното развитие и благоустройството

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЪЗДАДЕНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ЗАКОНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 62, АЛ. 3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ПО ЧЛ. 61Е, АЛ. 3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С ДРУЖЕСТВА, ИЗПЪЛНЯВАЩИ СЕРТИФИЦИРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 671 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЕМЕННИ ЕКСПОЗИЦИИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ, ПОСВЕТЕНИ НА 100-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ.

Внася: министърът на културата

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА И НА СРЕДНОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2025 Г.

Внася: министърът на финансите

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКРИВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД.

Внася: министърът на финансите

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТЪРА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА.

Внася: министърът на земеделието

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: министърът на земеделието

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ЕНЕРГИЯ ЗА ТРАНСПОРТА И БИТА (ЕПЛЮС)“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 577 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ПРОГРАМИ.

Внася: министърът на образованието и науката

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“.

Внася: министърът на образованието и науката

13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2022 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „СЕРДИКА СПОРТНИ ИМОТИ“ ЕАД, „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА“ ЕАД И „АКАДЕМИКА 2011“ ЕАД.

Внася: министърът на младежта и спорта

14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на енергетиката

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД.

Внася: министърът на отбраната

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА СРОК ОТ 20 ГОДИНИ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЛИВЕН, ОБЩИНА СЛИВЕН, ОБЛАСТ СЛИВЕН.

Внася: министърът на земеделието

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДЕН СЕРВИТУТ ЗА СРОК ОТ 20 ГОДИНИ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЛИВЕН, ОБЩИНА СЛИВЕН, ОБЛАСТ СЛИВЕН.

Внася: министърът на земеделието

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЛАДАЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, В ПОЛЗА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА.

Внася: министърът на земеделието

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО.

Внасят: министърът на правосъдието; заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи; министърът на регионалното развитите и благоустройството

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС, ФАЗА 2“, ПОЗИЦИЯ 2 – „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС“, ПОДОБЕКТ 25 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 219+390“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 219+400“.

Внасят: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията министърът на регионалното развитие и благоустройството

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ 2 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 21+890“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 21+890“, ПОДОБЕКТ 3 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 23+800“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 21+832“ И ПОДОБЕКТ 4 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 26+306“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 26+367“ ОТ ПОЗИЦИЯ 2: „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС“ ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС, ФАЗА 2“, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството; министърът на финансите

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството 

27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ МИНИСТЪРА НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА, И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПРИЛАГАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДКРЕПЯНИТЕ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ В БЪЛГАРИЯ КАПИТАЛОВИ ОПЕРАЦИИ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

29. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОЕКТНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТСКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА КИПЪР, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ИРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ И МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА ОТНОСНО ПРОЕКТ „НАДГРАЖДАНЕ НА МОРСКАТА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ“ ПО ИНИЦИАТИВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА „ПОСТОЯННО СТРУКТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ (PESCO).

Внася: министърът на отбраната

30. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 21 НОЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието

31. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 24 НОЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

32. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 НА МИНИСТЕРския съвет от 2003 г.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

33. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

34. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *